Ampe-ampena Petondokan

R. H. Ombo Bulan 

Ampe-ampena Petondokan

Batu sigala-gala
Batu tangpurai mali’
Tangpoka nade’deng allo
Tangngancuru’ nakanna wai

Buntunna Petondokan
Lappana to-Garuntuk
Penawanna salaka tulen
Atinna bulawan tasak

Cakke Bu’tu wainna macinnong
Macinnong tangsirua-rua
Ampe-ampena bunganna kampong
Kampong kajajianta’ sendeng mali’

Langkan tua jao barana
Kumeok-meok ke la rabunmi allo
Mangliun-liun ke kada
Rupa gauk mappanassa

Toke’ko doang sangtande langi’
Ballako akkatta sangluah padang
Patorroi kampongta’ tamale limban
Danggi’ pole ke tangkendaun... marimbunki’